تبدیل بازی یک نفره به چند نفره!

بازی فکری Take the Car Out یک بازی تک نفره محسوب می‌شود، قرار هست که به شما بگوییم چطور این بازی را چند نفره بازی کنید!

برای چند نفره بازی کردن دو راه وجود دارد:

  1. می‌توانید به دو یا چند گروه تقسیم شوید
  2. می‌توانید به صورت تکی رقابت کنید
  3. می‌توانید به صورت همکاری بازی کنید

 

بازی گروهی:

در بازی گروهی به گروه‌های کوچک تقسیم شوید و از بین 120 کارت موجود یکی را به صورت تصادفی انتخاب کنید.

  • کارت‌های بازی به 4دسته آسان تا سخت تقسیم بندی شده‌اند، گروه‌ مقابل می‌تواند یک عدد را انتخاب کرده و به شما اعلام کند (می‌توانید مرحله‌های آسان و متوسط را حذف کنید، البته به دلخواه)
  • زمانی را برای تکمیل بازی معین کنید.
  • می‌توانید پاداش و جریمه هم به دلخواه برای بازی تعیین کنید.
  • بعد از اتمام کار گروه نوبت به گروهی دیگر می‌رسد و همین طور بازی ادامه پیدا خواهد کرد.

 

بازی تکی:

برای بازی تکی می‌توانید به هر نفر یک کارت بدهید (به صورت تصادفی) و یک زمان را برای حل مساله تعیین کنید تا هر کس در زمان مشخص شده بازی را انجام داد و پیروز شد به مرحله بعد و رقابت بعدی راه پیدا کند. اگر هم فقط یک نفر توانست او تنها برنده بازیست.

  • می‌توانید یک کارت را برای همه در نظر بگیرید (ترجیحا از بخش سخت) و هر کس به نوبت طبق زمان مشخص شده سعی بر حل کردن مساله کند. هر کس کارتی را حل کرد وماشین را از پارکینگ بیرون آمد می‌تواند برای نفر بعد یک کارت دیگر انتخاب کند و بازی ادامه پیدا کند. پاداش و جریمه هم می‌توانید در نظر بگیرید.

 

بازی به روش همکاری:

می‌توانید یک کارت را انتخاب کنید و به صورت دسته جمعی ماشین را از پارکینگ بیرون بیاورید.

error: Right Click and Text Selection Is Disabled