بازی کارتی Power Grid

به نظر چیزی به عرضه این بازی جذاب نمانده. گروه Space Boards با انتشار استوری از این موضوع خبر داد.

error: Right Click and Text Selection Is Disabled