Galaxy Boards, a planet of yours

ذهن یک دنیای گسترده و بی انتهاست، دریایی از تفکرات و خلاقیت های جذاب که می شود درون آن غرق شد، آسمانی بی انتها که می توان به راحتی در آن پرواز کرد. گوشه ای از این دنیای پهناور، گوشه ای از این جهان رمزآلود ذهن جایی است به نام گلکسی بردز.

error: Right Click and Text Selection Is Disabled