مراحل جدیدی از تولید

گروه «دهکده بردگیم» با انتشار استوری‌هایی از مراحل جدید چاپ و آماده سازی بازی Great Western Trail خبر داد.

error: Right Click and Text Selection Is Disabled